مستندات مای بی‌بی

Version: 1.6.10

MyBB 1.6.10

Release Date

MyBB 1.6.10 was released on 22 April 2013.

Announcement Summary

MyBB 1.6.10 is a security and maintenance release and fixes 7 vulnerabilities and over 95 reported issues reported issues.

Changed Files

The following files have changed since MyBB 1.6.9.

 • admin
  • inc
  • class_form.php
  • class_page.php
  • class_table.php
  • functions_themes.php
  • modules
  • config
   • help_documents.php
   • languages.php
   • mycode.php
   • post_icons.php
   • settings.php
  • forum
   • announcements.php
   • attachments.php
   • management.php
  • home
   • credits.php
   • index.php
   • module_meta.php
   • preferences.php
   • version_check.php
  • style
   • templates.php
   • themes.php
  • tools
   • backupdb.php
   • file_verification.php
   • optimizedb.php
   • system_health.php
  • user
   • mass_mail.php
   • users.php
  • index.php
 • archive
  • global.php
 • inc
  • 3rdparty
  • diff
   • Diff
   • Engine
    • Native.php
    • Shell.php
    • String.php
    • Xdiff.php
   • Op
    • Add.php
    • Base.php
    • Change.php
    • Copy.php
    • Delete.php
    • index.html
   • Renderer
    • Context.php
    • Inline.php
    • Unified.php
   • ThreeWay
    • Op
    • Base.php
    • Copy.php
    • Copy.phpindex.html
    • Copy.phpBlockBuilder.php
    • Copy.phpindex.html
   • Copy.php
   • Exception.php
   • Mapped.php
   • Renderer.php
   • String.php
   • ThreeWay.php
   • Diff.php
  • datahandlers
  • event.php
  • pm.php
  • post.php
  • user.php
  • class_captcha.php
  • class_core.php
  • class_error.php
  • class_mailhandler.php
  • class_moderation.php
  • class_parser.php
  • class_plugins.php
  • class_session.php
  • class_templates.php
  • class_xml.php
  • db_mysql.php
  • db_mysqli.php
  • db_pgsql.php
  • db_sqlite.php
  • functions.php
  • functions_archive.php
  • functions_calendar.php
  • functions_forumlist.php
  • functions_image.php
  • functions_indicators.php
  • functions_online.php
  • functions_post.php
  • functions_time.php
  • functions_upload.php
  • functions_user.php
  • init.php
  • languages
  • english
   • admin
   • config_settings.lang.php
   • forum_announcements.lang.php
   • tools_file_verification.lang.php
   • tools_system_health.lang.php
   • tools_tasks.lang.php
   • user_users.lang.php
   • datahandler_user.lang.php
   • global.lang.php
   • helpdocs.lang.php
   • helpsections.lang.php
   • member.lang.php
   • modcp.lang.php
  • english.php
  • mailhandlers
  • smtp.php
  • plugins
  • akismet.php
  • tasks
  • checktables.php
 • install
  • resources
  • language.lang.php
  • mybb_theme.xml
  • mysql_db_inserts.php
  • mysql_db_tables.php
  • pgsql_db_tables.php
  • settings.xml
  • sqlite_db_tables.php
  • upgrade12.php
  • upgrade14.php
  • upgrade15.php
  • upgrade17.php
  • upgrade19.php
  • upgrade26.php
  • index.php
  • upgrade.php
 • jscripts
  • autocomplete.js
  • inline_edit.js
  • prototype.js
  • usercp.js
 • announcements.php
 • attachment.php
 • calendar.php
 • editpost.php
 • forumdisplay.php
 • global.php
 • index.php
 • managegroup.php
 • member.php
 • memberlist.php
 • misc.php
 • modcp.php
 • moderation.php
 • newreply.php
 • newthread.php
 • online.php
 • polls.php
 • portal.php
 • printthread.php
 • private.php
 • ratethread.php
 • report.php
 • reputation.php
 • search.php
 • sendthread.php
 • showteam.php
 • showthread.php
 • syndication.php
 • usercp.php
 • usercp2.php
 • warnings.php
 • xmlhttp.php

Language Changes

There are changes to 12 language files. Changed languages files can be cross-referenced from the list above.

Template Changes

There are changes to 25 templates.

 • calendar_move
 • editpost
 • forumdisplay_threadlist
 • newreply
 • newreply_options_signature
 • newreply_disablesmilies
 • newthread
 • newthread_options_signature
 • newthread_disablesmilies
 • postbit_quote
 • private_send
 • private_send_tracking
 • private_send_signature
 • member_coppa_form
 • misc_imcenter_aim
 • modcp_announcements_new
 • modcp_announcements_edit
 • showthread_quickreply
 • showthread_quickreply_options_signature
 • usercp_nav_messenger
 • usercp_nav_messenger_tracking
 • video_dailymotion_embed
 • video_yahoo_embed
 • video_vimeo_embed
 • video_youtube_embed

ویرایش در گیت‌هاب